"lus est ars boni et aequi"

Programunk

Ezen az oldalon a 2014-es programunkat olvashatja.
A 2018-as programunk megtekintéséhez kattintson ide

Ugyvedi_Kamara_12_Pont

 

Mit kíván az

Ügyvédi Összefogás?

Legyen a kamara az ügyvédekért és ne az ügyvédek a kamaráért!

1.      Felelős és elszámoltatható kamarai vezetést Budapesten

Átláthatóságot a kamarában. A belső szervezet (elnök, elnökhelyettesek, elnökség) hatásköreiben kellően differenciált rendszerét. Átláthatóvá tenni a kamarai gazdálkodást, a tagság felé történő elszámolást, növelni a közvetlen tagsági ellenőrzés szerepét, újra szabályozni, bővíteni a jelenleg szinte csak formálisan működő Ellenőrző Bizottság hatáskörét. A jelenlegi eljárástól eltérően az éves beszámoló – a közgyűlést megelőző megfelelő idővel – elektronikus úton minden ügyvédnek kerüljön megküldésre, ne csak a kamara honlapján kerüljön közzétételre.

2.      Tagdíjcsökkentést

Négy év alatt 20%-kal csökkenteni a tagdíjat a kamarai gazdálkodás, működés racionalizálásával, költséghatékonnyá tételével.

Ugyanakkor megteremteni a lehetőséget további – igényként csak a tagság egy részénél felmerülő – szolgáltatást biztosító kiegészítő tagdíj csomagok kialakítására, amelyek önkéntes alapon vehetők igénybe (önkéntesen választható kiegészítő tagdíj), és amelyek új bevételi forrást jelentenek a kamarának. (pl. ügyvédeket terhelő egyes adminisztrációs feladatok kamara általi intézése)

3.      XXI. századi színvonalú kamarai szolgáltatást

A tagság adminisztrációs terheinek csökkentése.

A kötelező tagdíj és érte nyújtott szolgáltatás jelenleg megbomlott ár-érték arányának összhangba hozása, a jelenlegi szolgáltatások színvonalának jelentős mértékű emelésével, a szolgáltatások bővítésével (pl. további csoportos beszerzési lehetőségek megteremtése), a tagság igényeihez való igazításával.

A szakmai műhelyek és lobby teamek kialakítása és folyamatos működésük tárgyi feltételeinek biztosítása.

A klasszikus ügyvédi tevékenység értékeinek, megőrzendő hagyományainak beemelésével, a jelen kor elvárásainak megfelelő iroda modell (szakmai, üzletviteli, logisztikai, PR. szempontú) kialakítását és működtetését megismertető képzés indítása az ügyvédi tevékenység szakmai színvonalának emelése érdekében.

Szaknyelvi és informatikai oktatás biztosítása.

4.      A fegyelmi teljes reformját, korszerű fegyelmi kódexet

Reform annak érdekében, hogy a fegyelmi jogkör a kamaránál maradjon.

A fegyelmi és etikai felelősség valamint a fegyelmi és polgári jogi (kártérítési) felelősség egyértelmű és normatív alapú elhatárolása.

Átlátható és nyilvános, ügyszakok közötti ügyelosztási valamint a tanácsok közötti ügykiosztási (szignálási) rend bevezetése. Koherens és következetes ítélkezési gyakorlat kialakítása. A fegyelmi döntések teljes körű, anonim publikálása a BÜK honlapján.

Garanciális alapelvek megfogalmazása, konkrét fegyelmi tényállások megalkotása, a szándékos és gondatlan elkövetési alakzat elkülönítése a gyakorlatban is, az eljárásjogi szabályokrészletes rögzítése, a fegyelmi büntetések arányosítása és differenciálása a szabályozásban. A fegyelmi szabályok bizonyított megsértése szigorú, de a cselekmény súlyával arányos büntetéssel járjon.

5.      A korlátlan kárfelelősség megszüntetését és korszerű felelősségbiztosítást

Az ügyvédi kárfelelősség korlátozását lehetővé tevő nemzetközi szabályozásra is figyelemmel (Ausztria, Németország, Anglia, Írország, USA) a korlátlan kárfelelősség felülvizsgálata, a jelen kor elvárásait kielégítő, korszerű kockázati felelősségbiztosítási rendszer kialakításával párhuzamosan.

6.      Kezdeményező, hatékony érdekérvényesítést a jogalkotásban, jogalkalmazásban

A jogalkotási folyamatban illetve a jogalkalmazás során a jogalkotó részére a kamara szakmai álláspontjának gyors kialakítása, határozott megjelenítése és képviselete. A gyorsan változó jogszabályi környezetben proaktív részvétel a jogalkotásban a tagság folyamatos tájékoztatásával, különös figyelemmel a jelenleg fennálló korlátlan ügyvédi felelősségre.

A jogalkotás, jogalkalmazás területén speciális szakmai műhelyek kialakítása.

A jelenlegi kamarai vezetés a jogszabály előkészítés és visszacsatolás területén lényegében láthatatlan, a tagságot magára hagyta. A jelenlegi kamarai vezetőkkel ellentétben a kamara ne támogassa azt, hogy magyar nyelven nem tudó jogász, ügyvéd képviselhessen magyar rendes bíróság előtt.

7.      Fiatalokat a kamarai vezetésbe

Szabályozással garantálni, hogy a női kvóta mintájára a kamara testületei tagságának legalább 20 %-a 40 évnél fiatalabb ügyvéd legyen.

8.      Modern, gyakorlatias jelöltoktatást, tehetséggondozást

Európai minták szerint szinte kizárólag gyakorlati alapokra helyezni és kiscsoportossá tenni a jelölt oktatást. Az oktatási szempontrendszert bővíteni (pl. közös tárgyaláslátogatás, annak értékelése, irodaműködtetés), nagy hangsúlyt helyezve a retorikai oktatás bevezetésére. Az ügyvédi etika mellett az ügyvédi etikett oktatása (pl. viselkedés-kultúra, köszönés, megszólítás, öltözködés, fellépés, tárgyalás technika) szerepének hangsúlyozott megjelenítése.

Megteremteni az együttműködés lehetőségét a bírósági fogalmazói képzés és a jelöltoktatás között.

Jelöltek, pályakezdő ügyvédek számára jelentős díjazású szakmai versenyek kiírása és ösztöndíj elérési lehetőségek biztosítása. A versenyek, ösztöndíjak szponzorálási lehetőségeinek (nagy irodák nevének fémjelzése melletti kiírás) feltárása.

9.      Egyértelmű etikai szabályozást

Korszerű ügyvéd etikai kódex megalkotása, az ügyvédek magatartási szabályainak rögzítése az egymás közötti, illetve az ügyfelekkel, hatóságokkal és bíróságokkal történő kommunikáció, továbbá az ügyvéd sajtó- és közszereplése, valamint politikai tisztség vállalása esetén.

A kódexben történő egyértelmű, részletes ügyvédi reklám és reklám-etikai szabályozás megalkotása. Az irodai névhasználatra vonatkozó korlátozó szabályok felülvizsgálata.

10.   Egyes összeférhetetlenségi korlátozások felszámolását és a diszkriminációk megszüntetését

Az indokolatlan vagy idejét múlt korlátozási szabályok megszüntetése. Az ügyvéd lehessen gazdasági társaság vezető tisztségviselője.

Kezdeményezni azoknak a rendelkezéseknek az eltörlését, amelyek gátolják, hogy az ügyvédek hozzájussanak egyes szolgáltatásokhoz, támogatásokhoz, kedvezményekhez.

11.   Elektronikus szavazási rendszert

A korszerű technikai lehetőségek felhasználása annak érdekében, hogy a tagság a XXI. század követelményeinek megfelelő, időtakarékos módon gyakorolhassa a közvetlen vélemény-nyilvánítási és ügydöntési jogait a szakmai és szakmapolitikai kérdésekben. Ennek révén a tagok mind nagyobb számban kapcsolódjanak be a kamarai tevékenységbe és nehézségek nélkül gyakorolhassák kamarai választó jogukat.

12.   Új ügyvédi piacokat, a meglévő piacok hatékony védelmét

A közjegyzőkhöz hasonlóan újabb piacok feltárása. A zugírászattal és a kontárokkal szembeni határozott és hatékony fellépés.

POLITIKAMENTESSÉG, SZAKSZERŰSÉG, HATÉKONYSÁG! 

Vissza a tetejére